situering

VAN VERBEELDEND ONDERZOEK TOT ARTISTIEK PRODUCT IN KUNSTEDUCATIE

Situering van het onderzoek binnen een (inter)nationale context

 

Het onderzoeksvoorstel MoE 2.0 vloeit organisch voort uit het onderzoek MoE 1.0 van Bob Selderslaghs

en is te kaderen in een brede internationale context. In het Verenigd Koninkrijk werd er reeds

academisch onderzoek verricht door dr. Sandra Heston in “The Dorothy Heathcote Archive” (Newcastle

University, 1986) en Roberta Luchini Boschi in “Mantle of the Expert: Potentialities of this Method in the

Brazilian Educational System” (MA Applied Drama – Goldsmiths University London, 2011). In de

Verenigde Staten onderzocht Ph. D. Brian Edmiston de methodiek in “Mountains, Ships and Time-machines: Making space for creativity and learning with dramatic enquiry in primary school” (The Ohio State University, 2008).

In Noorwegen deed prof. Stig A. Eriksson (Bergen University College) onderzoek naar het concept

van ‘distancing’ in het werk van Dorothy Heathcote. Hij suggereert o.m. “a repositioning of Heathcote’s work that expands our view of her contribution to education to include more attention to the aesthetic dimension of her praxis. I see her work as being significantly informed

by the kinds of artistic thinking that the romanticists and modernists stood for, allowing for productive

combinations of education and art” (Eriksson 2014:12). Professor Eriksson zal geconsulteerd worden

tijdens de systeemontwikkelingsfase van het project omdat zijn visie en bevindingen sterk aansluiten bij

het opzet van MoE 2.0.

MoE 2.0 wil nauw samenwerken met de internationale kunstcampus deSingel om de multiple

casestudy te realiseren: gedurende vier theaterseizoenen zal er telkens een MoE-dramacursus

georganiseerd worden voor diverse doelgroepen van kinderen tussen zes en twaalf jaar (min. 8/max.

15 deelnemers). De cursussen lopen ongeveer acht weken (zeven halve dagen + één volledige week)

en resulteren in een non-scripted theaterperformance op het einde van elke krokusvakantie tussen 2019

en 2022. Bob Selderslaghs verzorgt de casestudies, deSingel neemt ze op in de seizoensprogrammatie

en biedt logistieke ondersteuning.

Het project MoE 2.0 wordt binnen de SofA ingebed in het onderzoek van de onderzoeksgroep

CORPoREAL met haar focus op podiumkunsten, lichamelijkheid en kunstpedagogiek. De verbeelding

waarop in de onderwijsbenadering MoE een beroep wordt gedaan, vertaalt zich primair in handeling en

beweging. Het jonge kind start een onderzoek door het belichamen van een rol waarbij er een

voortdurende dialoog ontstaat tussen innerlijk en uiterlijk handelen.

Daarnaast sluit MoE 2.0 zich aan bij de onderzoeksgroep Visual Poetics van de UA, en meer bepaald

bij hun onderzoekslijn Performative Poetics, die onderzoek voert naar de artistieke strategieën die een

kunstwerk vormen en een specifieke esthetische ervaring oproepen.