relevantie

VAN VERBEELDEND ONDERZOEK TOT ARTISTIEK PRODUCT IN KUNSTEDUCATIE

Relevantie van het project

 

Beoogde uitkomst voor het Hoger Kunstonderwijs

 

Het project MoE 2.0 biedt perspectieven (o.m. op het vlak van curriculumvernieuwing) voor de

Educatieve Master voor kunstvakken die vanaf 2019-2020 de huidige Specifieke Lerarenopleidingen in

de kunsten zal vervangen. MoE 2.0 zal output genereren in de vorm van artistiek-pedagogisch inzicht

& toegepaste methodiek/didactiek in de kunsteducatie. Bovendien is Mantle of the Expert erop gericht

de creatieve wisselwerking tussen denken, voelen, onderzoeken en handelen te openen bij (jonge)

kinderen: dit kan op termijn een kwalitatieve instroom opleveren in het Hoger Kunstonderwijs.

Aangezien het om een maatschappelijk erg relevant onderzoek gaat, beogen we met de performances,

publicaties en lezingen/workshops een groot publiek te bereiken, wat zal bijdragen tot de zichtbaarheid

en faam van het Koninklijk Conservatorium in het algemeen, en in het bijzonder in de academische en

kunsteducatieve wereld.


 

Beoogde uitkomst voor de maatschappij (artistieke en maatschappelijke relevantie)

 

Het maatschappelijk belang van kunsteducatie kan moeilijk overschat worden. Volgens de OESO

draagt kunsteducatie bij tot een innovatieve samenleving. Dat wordt bevestigd door onderzoek.

Een weerkerend fenomeen in kunsteducatie, zeker bij jonge doelgroepen, is echter dat het werk vaak

ofwel te zeer procesgericht is, ofwel teveel productgericht. In het eerste geval staan de ervaring en

ontwikkeling van de deelnemers centraal en is het artistieke resultaat van ondergeschikt belang: het is

afwezig, wordt niet aanschouwelijk gemaakt of is van een bedenkelijke kwaliteit. In het tweede geval

wordt er te eenzijdig ingezet op het eindresultaat, dat daardoor vaak kunstmatig en oppervlakkig van

aard wordt. MoE 2.0 beoogt zowel proces als product tot een hoger niveau te tillen a.d.h.v. een

kwaliteitsvolle kunsteducatieve methodologie. Daardoor kan er een groter artistiek welbevinden

ontstaan, zullen meer individuen zich artistiek kunnen ontplooien en geniet de sector van een gezond

evenwicht tussen proces en product.