theoretisch & artistiek kader

DE ARTISTIEKE MEERWAARDE VAN MANTLE OF THE EXPERT

Theoretisch en artistiek kader

 

Het project MoE zal de methodiek van Dorothy Heathcote ten gronde bestuderen waarbij bijzondere aandacht zal uitgaan naar:

de basisprincipes & de 3 cirkels van het systeem

vormen van dramatische verbeelding

continuüm van betrokkenheid

conventies van dramatische actie

vormen van dramatisch onderzoek

teaching-in-role


Zoals gezegd vertrekt het project MoE vanuit de hypothese dat deze methodiek een artistieke meerwaarde genereert. We beroepen ons daarbij op een aantal basisprincipes over acteren die K. Stanislavski omschrijft in ‘An actor prepares’ (Theatre Arts, 1936), met name:

« handeling, beweging, is de basis van de kunst die de acteur nastreeft (…) Op het toneel is handeling noodzakelijk, hetzij uiterlijke, hetzij innerlijke handeling. »  (p. 42)

« ‘Als’ werkt als een hefboom, om ons uit de wereld van de werkelijkheid te tillen naar het rijk der verbeelding (...) De verschillende functies van ‘als’:

‘Als’ geeft een veronderstelling aan: de acteur wordt niet gedwongen iets te geloven of niet te geloven. Hij krijgt een vraag en moet daar eerlijk en duidelijk antwoord op zien te geven.

‘Als’ wekt een innerlijke en echte activiteit op, en wel op natuurlijke wijze: acteurs geven niet gewoon antwoord op de vraag, ze aanvaarden de uitdaging tot handeling.

‘Als’ is ook een prikkel voor het creatieve onderbewustzijn. » (p. 50-51)

 

Deze principes stroken erg met de methodiek van MoE en beide zijn gericht op het creëren van een ‘momentum’.

Verder wil het project de maatschappelijke relevantie van MoE aantonen a.d.h.v. de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (http://selfdeterminationtheory.org/) en de artistieke relevantie a.d.h.v. de sleutelcompetenties zoals omschreven door Kunstig Competent (pilootproject DKO dat een competentiegerichte wijze van lesgeven, leren en evalueren beoogt: www.kunstigcompetent.be).