relevantie

DE ARTISTIEKE MEERWAARDE VAN MANTLE OF THE EXPERT

Relevantie van het project

 

Beoogde uitkomst voor het Hoger Kunstonderwijs

 

Het project MoE biedt perspectieven voor de masteropleidingen drama én voor de Specifieke Lerarenopleidingen in de kunsten. MoE is erop gericht de creatieve wisselwerking tussen denken, voelen, onderzoeken en handelen te openen bij (jonge) kinderen: dit kan op termijn een kwalitatieve instroom opleveren in het Hoger Kunstonderwijs. Anderzijds zal MoE output genereren in de vorm van artistiek-pedagogisch inzicht & toegepaste methodiek/didactiek in de Specifieke Lerarenopleidingen van het Koninklijk Conservatorium van de AP Hogeschool Antwerpen. Vanuit dit onderzoek zijn er verschillende verdere onderzoeken mogelijk.

Tevens draagt dit onderzoek bij tot de academisering van het hoger kunstonderwijs. Aangezien het om een maatschappelijk erg relevant onderzoek gaat, beogen we met de publicaties en lezingen/nascholingen een groot publiek te bereiken, wat zal bijdragen tot de zichtbaarheid en faam van het Koninklijk Conservatorium in het algemeen, en in het bijzonder in de academische en (kunst)educatieve wereld.

 

Beoogde uitkomst voor de maatschappij (artistieke en maatschappelijke relevantie)

 

De muzische vorming scoort onvoldoende in de helft van de basisscholen (Onderwijsspiegel 2016).

Een geïntegreerde aanpak is een fundament van het basisonderwijs (VLOR, 2015).

Katholiek Onderwijs Vlaanderen lanceert een nieuw leerplanconcept (2017) gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan. Die gaat uit van 3 basisbehoeften van de mens (Autonomie, verBondenheid en Competentie) om tot groei en welbevinden te komen. Daarbij wordt belang gehecht aan eigenaarschap, intrinsieke motivatie en zelfregulering om tot diepgaander leren te komen en meer creativiteit.

 

Op elk van deze uitdagingen kan het project MoE een praktisch en doeltreffend antwoord geven. Via MoE zullen participanten bovendien hun dramatische vaardigheden sterker ontwikkelen en tot een meer doorleefd (samen)spel komen. Op termijn zal daardoor een groter uitdrukkingsvermogen en artistiek welbevinden ontstaan waardoor meer individuen zich artistiek kunnen ontplooien.