korte beschrijving ART4DEM

ART4DEM - artistieke werkvormen voor burgerschapseducatie op school

Beknopte beschrijving van het project

 

ART4DEM ontwikkelt een multidisciplinair programma voor burgerschapseducatie (BSE) in lager en

secundair onderwijs. Het project verkent nieuwe wegen om te werken aan burgerschapsvorming, door

middel van participatieve kunstvormen en vormen van nieuwe media. BSE in het onderwijs kent

stevige uitdagingen. Ondanks de aanhoudend lage scores voor democratische attitudes bij Vlaamse

scholieren (Franck, Elchardus & Kavadias, 2009; Hooghe & Claes, 2017), aarzelt en worstelt de

onderwijswereld met de aanpak ervan (Kavadias & Dehertogh, 2010). Zo geven scholen variƫrende

betekenissen aan burgerschap en werken velen er slechts sporadisch aan. Onderzoek wijst

bovendien op de kloof tussen jongeren, naargelang opleidingsniveau en sociale achtergrond (Hooghe

& Claes, 2017), wat zich extra manifesteert in steden. Sommige auteurs benadrukken dan ook het

belang aan nieuwe vormen van BSE, die meer aansluiten bij de leefwereld en participatiewensen van

kinderen en jongeren (Lawy & Biesta, 2006; de Winter, 2015). Scholen op hun beurt zijn vragende

partij voor een intra-muros aanbod (Kavadias & Dehertogh, 2010).


De centrale onderzoeksvraag is: op welke wijze kunnen artistieke werkvormen bijdragen aan BSE in

een diverse context in de 3de graad BaO en de 1ste graad SO?


Het project werkt vanuit multidisciplinaire inzichten en kennis van creatieve processen (Schools of Arts), de

onderwijswereld en didactiek (Onderwijs & Training - AP Hogeschool) en ongelijkheid en het belang van maatschappelijke

betrokkenheid (Sociaal Werk - AP Hogeschool) aan ontwerpgerichte trajecten in 6 scholen. De experimenten omvatten twee

theatervormen (1- Mantle of the Expert, 2- participatief drama i.s.m. vzw Sering) en een beeldend

interactieve methode (3- Interactive Design). Hierbij wordt kwalitatief en kwantitatief nagegaan wat het

traject voor alle betrokkenen (leerlingen, leerkrachten, schoolbeleid) betekent, wat de invloed is op

democratische vaardigheden, attitudes en gedragingen bij de leerlingen en op de democratische

schoolcultuur.